Saunabarrel by Modis
nlenfrdeites
 1. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur die door de constructeur zou aangebracht worden.
 2. De prijs is vast en omvat ook de kosten van levering tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon. De koper dient er zelf voor te zorgen dat de nodige nutsvoorzieningen ter plaatse aanwezig zijn. Indien de nutsvoorzieningen niet aanwezig zouden zijn en de verkoper doet de nodige aanpassingen op verzoek van de koper, dan zullen deze werkzaamheden (materialen en werkuren €48 per uur per persoon) door de koper vergoed moeten worden bovenop de koopprijs vermeld op de bestelbon.
 3. Indien er geen precieze leverdatum in de bestelbon vermeld staat geldt een levertermijn van 3 maanden.
 4. De levertermijn neemt hoe dan ook slecht een aanvang op het ogenblik dat het overeengekomen voorschot integraal betaald is.
 5. Indien de bestelde goederen niet binnen de voorziene termijn geleverd worden, kan de koper per aangetekende brief de levering van de goederen eisen binnen de 6 weken. Indien de verkoper in gebreke blijft om te leveren heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddelijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dat geval heeft de koper recht op terugbetaling van het betaalde voorschot.
 6. Indien de levertermijn op eenzijdig verzoek van de koper wordt berdaagd, kan de verkoper een aanvullend voorschot van 30% eisen, onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om de stockeringskosten in rekening te brengen.
 7. De levertermijn zal geacht worden opgeschort te zijn voor de periode die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden veroorzaakt buiten de wil van de verkoper om, onder meer door internationaal transport en de vertraging door douanevoorschriften, voor zover de verkoper de koper daaromtrent binnen de 14 dagen en uiterlijk op de leveringsdatum verwitiigt.
 8. De levering geschiedt op de plaats voorzien op de bestelbon en bij gebreke daaraan op het adres van de koper.
 9. De koper dient op de afgesproken datum en het uur van de levering te zorgen voor ontvangst van de goederen. Levering is voorzien op het gelijkvloers en veronderstelt een normale toegankelijkheid van de locatie? Indien dat niet het geval is, dient de koper de verkoper daarop attendt te maken. Bij gebreken daaraan zal de verkoper gerechtigd zijn op het aanrekenen van elke meerkost die daaruit zou voortvloeien, waaronder desgevallend een extra transport heen en terug.
 10. De koper verbindt er zich toe om de geleverde goederen binnen een periode van 7 dagen na de levering uitgebreid te testen. Klachten dienen eveneens binnen een periode van 7 dagen na de levering per aangetekende brief aan de verkoper toegestuurd te worden.
 11. De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere vordering van derden gegrond op de contractuele betrekkingen tussen koper en verkoper.
 12. Elk verhaald van de koper vervalt indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling en/of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen, en/of de goederen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.
 13. De koper heeft geen verhaal omtrent gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het afsluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.
 14. De eigendomoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering en mits vollige betaling.
 15. De koper dient het saldo van de koopsom te betalen uiterlijk op het ogenblik van de levering. Betaling gebeurt bij voorkeur voor de levering via de bankrelatie van de verkoper. Voor zover het saldo van de koopsom niet voordien betaald werd, zal de koper uiterlijk op het ogenblik van de levering, en voor het uitladen van de vrachtwagen die de goederen ter plaatse brengt, het saldo in contanten betalen.
 16. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen niet af te laden en terug mee te nemen indien hij geen betaling zou ontvangen bij de levering. De kosten voor een tweede levering zullen ten laste zijn van de koper en zullen minstens €250 bedragen.
 17. Bij annulering van een bestelling gelden volgende voorwaarden:

Binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract of bevestiging van de bestelling via brief of e-mail, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Wanneer de koper na deze termijn wilt afzien van de koop zal hij een verbrekingsvergoeding betalen die minstens gelijk is aan het betaalde voorschot met een minimum van 30% van de totale som. Indien de annuleren plaats vindt binnen de 4 weken voor levering is de totale som verschuldigd.

Saunabarrel by Modis® heeft haar privacy- en cookieverklaring aangepast. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vanaf nu om de diensten van Saunabarrel by Modis® te optimaliseren deze gegevens kunnen altijd worden aangepast of geschrapt wanneer u dit wenst. Door op “verdergaan” te klikken of door verder te surfen, erken je akkoord te gaan met onze  privacy- en cookieverklaring.